How to สู้มะเร็ง

How to สู้มะเร็ง

ผู้เขียน : ธนาภร โรจนทัพพะ
฿190.00 ฿152.00
สินค้าคงเหลือค่ะ

How to สู้มะเร็ง


  • นานาเรื่องราวและประสบการณ์ของผู้ป่วยจากสาเหตุจนถึงกระบวนการต่อสู้เอาชนะโรคมะเร็ง

  • การใช้การแพทย์แบบธรรมชาติบำบัดผสมผสานกับการรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน ........ก่อให้เกิดปาฏิหาริย์ มะเร็งไม่สามารถคร่าชีวิตของพวกเขา กลับทำให้พวกเขามีสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม  • รายละเอียด:

         How to สู้มะเร็ง  คือบันทึกชัยชนะของผู้ป่วยโรคมะเร็ง        การรักษามะเร็งด้วยธรรมชาติบำบัด ต้องใช้ 3 ปัจจัย คือ - การใช้ศาสตร์การแพทย์แผนธรรมชาติบำบัด  ต้านมะเร็ง  - มีแพทย์ธรรมชาติบำบัดที่มีประสบการณ์ ประสานการรักษา  - ความเพียรของผู้ป่วยที่มีความตั้งใจอย่างสูง  ตัวอย่างการใช้ 3 ปัจจัยนี้เอาชนะโรคมะเร็งอย่างได้ผลอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว    ISBN : 978-974-9751-23-7
    ผู้เขียน : ธนาภร โรจนทัพพะ